Open: Mon - Sat: 7:30 am - 23:00 pm
Call: 0909.378.208
Mì Quảng bà Dậu
Tam Kỳ
20k tô nhỏ, 25k tô bình thường VNĐ
555 Trần Cao Vân, Trường Xuân, Tp. Tam Kỳ

Scroll to top